Krydderhagen

The Rotary Foundation Community Assistance program Project Number 164: Utvikling av aktivitetstilbud til demenspasientene ved Lørenskog sykehjem.

Som en av de første klubber i Norge har Lørenskog Rotaryklubb engasjert seg i et Community Assistance Program (CAP) - prosjekt i Lørenskog. CAP er som kjent et relativet nytt engasjement innen Rotary Foundations omfattende hjelpeprogram. Gjennom CAP er klubbene satt i stand til å utvikle hjelpetiltak også i sitt nærmiljø.

Engasjementet startet som en debatt i klubben med tema:

Har vi offentlig fattigdom i Norge?

En av klubbens medlemmer var nettopp blitt pårørende ved demensavdelingen ved Lørenskog sykehjem og kom raskt tilbake med svaret:

Ja, våre demenspasienter!

Det hersker stort sett enighet om at våre demenspasienter er en forsømt pasientgruppe. Etter en ofte både lang og vanskelig sykdomsperiode i hjemmet, vil de fleste pasientene som kommer til en lukket demensavdeling, oppleve det nye miljøet som en brutal overgang og fører ikke sjelden til en forverring av sykdomsbildet. Demenspasientene får stort sett god pleie og omsorg, men i de fleste tilfelle mangler de totalt tilbud om sosiale aktiviteter. I  en skjermet avdeling er som kjent pasientene innelåst 24 timer i døgnet, og uansett stadium i sykdomsbildet opplever alle nye pasienter dette som frihetsberøvelse.

Det ble tatt kontakt med sykehjemmets ledelse med tilbud om bistand, også økonomisk, til å gjennomføre et prosjektarbeid  ved demensavdelingen med sikte på å utvikle et aktivitetstilbud til avdelingens pasienter. Sykehjemmet stilte seg meget positiv til forslaget og en prosjektorganisasjon ble raskt etablert. Vedkommende berørte klubbmedlem ble valgt til prosjektleder og arbeidet startet umiddelbart.

Prosjektet fikk betegnelsen "Utvikling av aktivitetstilbud til demenspasienter ved Lørenskog sykehjem, Krydderhagen". Tre satsningsområder ble valgt for prosjektet:

– Utvilking av et sang- og musikkprogram

– Etablering av et samarbeid med grunnskolen og innarbeideing av eldreomsorg i læreplanene

– Utvikling og anlegging av sansehage (demenshage)

Sang og musikk

Et første prosjekt med aktiv bruk av sang og musikk er utviklet i samarbeid med Lørenskog musikk- og kulturskole og  startet opp i august 2001. Piano, musikkanlegg, CD-plater, sangbøker og noen rytmeinstrumenter er anskaffet med midler fra Rotary Foundation (CAP). Musikk- og kulturskolen har tilsatt egen musikkterapeut som har hovedansvaret for engasjementet. Musikkterapeuten besøker nå demensavdelingen hver mandag og har utviklet et program bestående av sang, musikk og lek. Tiltaket må karakteriseres som meget vellykket.

Grunnskolen og eldreomsorgen

Et samarbeid er innledet med grunnskolene i kommunen. Grunnskolesjefen har satt høyt kvalifiserte personer til å arbeide med prosjektet. Følgende underprosjekter er skissert som aktuelle samarbeidsområder:

– Eldreomsorg inn som valgfag for ungdomsskoletrinnet

– Eldreomsorg inn som tema i elevenes prosjektarbeid

– Etablere en besøksordning ved Krydderhagen fra grunnskolene i nærheten av sykehjemmet

– Elever på alle trinn kan engasjeres i en innsamlingsaksjon av eldre gjenstander

Besøksordningen startet opp høsten 2001 og har vært meget vellykket – både for skolene og sykehjemmet. Grupper av elever fra 3 barneskoler i nærheten besøker demensavdelingen hver onsdag og underholder med sang, dans og leker. De øvrige delprosjekter er under arbeid.

Demenshage ved sykehjemmet

Et stimuleringstilbud som med sikkerhet vil gi gode resultater, er å kunne la pasientene igjen få oppleve naturen på nært hold. Sykehjemmet har hatt en meget fin hage med god arrondering for bl.a. rullestolbrukere. Den var imidlertid ikke lagt til rette for demente. Prosjektgruppen arbeider derfor med et prosjekt som innebærer at deler av hagen bygges om og skjermes slik at den blirtilgjengelig for alle oppegående demenspasienter. En prosjektplan for en ny sansehage ble utarbeidet og levert i juli 2001 og 17. mai 2002 sto den nye sansehagen ferdig. Midler ble skaffet til veie gjennom ekstraordinære kommunale bevilgninger. 

Sansehagen har fått navnet Solgården og er bygd slik at alle utgangene til hagen er ”planfrie” og har ingen snublekanter. Alle stier vender tilbake til utgangspunktet og hagen har rikelig med sitteplasser. En skigard med grind sikrer pasientene trygt opphold. Et opphøyet bed med urter gir pasientene nærhet til urteplantene. Den øvrige beplantningen består av prydbusker, frukttrær, bærbusker, løkplanter og flere typer stauder. Hagen skal også inneholde en del ”erindringsgjenstander” og en paviljong.

Målet var at demensavdelingen en fin sommerdag kan åpne alle sine dører mot hagen og la pasientene vandre fritt omkring. Det har vi til fulle oppnådd og demenspasientenes  hverdag er betydelig forbedret. For å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av sansehagen, er det inngått en ”samarbeidsavtale” med Lørenskog hagelag. De har påtatt seg ansvaret for videreutvikling av beplantningen og hver vår og høst arrangerer de dugnader i hagen. Kontaktpersoner ved demensavdelingen og i hagelaget sikrer god kontinuitet.

Lørenskog historielag

Det sies at demenspasientene ”går i barndommen”. Dette innebærer at når korttidsminnet ødelegges, dukker erindringer fra ungdom/barndom frem. Det er dokumentert at eldre gjenstander og miljøer kan ha en stimulerende virkning på demenspasienter. Prosjektgruppen har derfor innledet et samarbeid med Lørenskog historielag og Lørenskog bygdemuseum med sikte på å samle inn en del eldre inventar og gjenstander til den nye sansehagen.

Andre tiltak

En del enkle tiltak er iverksatt. Dette gjelder anskaffelse av noen  hjelpemidler som pleiepersonalet kan bruke i sitt pleie- og omsorgsarbeid. Det er også arrangert kurs for personalet. 

Videre arbeid

Prosjekt Krydderhagen er nå avsluttet som prosjekt. Prosjektleder og Lørenskog Rotaryklubb er imidlertid bedt om å fortsette samarbeidet.

I det videre arbeid tar man for seg eldreomsorgen i Lørenskog generelt og arbeider nå med følgende prosjekter:

– Trekke inn flere humanitære organisasjoner i et organisert og strukturert samarbeid

– Inngå samarbeidsavtaler hvor oppgavene er prioritert og fordelt under mottoet "Hver organisasjon sin avdeling ved sykehjemmet"

– I samarbeid med en humanitær organisasjon utvikle hjemmebaserte avlastningstjenester for familier med hjemmeboende demente og ev. andre typer pleietrengende pasienter

En klar forutsetning for å få godkjent et prosjekt som CAP, er at all innsats fra klubbens side skal være gratis. Prosjektlederen som er medlem av Lørenskog rotaryklubb, har utnyttet den meget brede faglige kompetanse som finnes i en hver rotaryklubb; økonomer, designere, musiker, skolefolk, tusenkunstnere. Sammen blir vi sterke.

Vi anbefaler alle andre klubber å engasjere seg i et CAP – prosjekt. Det er meget inspirerende for klubben, det gir umiddelbare resultater og det gir en positiv profilering av ROTARY på stedet.

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nitor
Adresse: Kjennveien 153
Postnummer: 1473
Sted: Lørenskog
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Place content here

Møtearkiv fra
før August 2022rotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...